Kontakt       +48 516 030 222,  +48 22 398 21 26
   Twoje konto       Kliknij tutaj aby siŕ zalogowaŠ         
Produkt zosta│ dodany do ulubionych - kliknij tutaj aby otworzyŠ ulubione
Produkt zosta│ usuniŕty z ulubionych
Wybrany produkt zosta│ dodany do koszyka
Wybrany produkt zosta│ usuniŕty z koszyka

INFORMACJE

Regulamin sklepu iDrogeria.pl

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO DZIA£AJ¡CEGO

POD ADRESEM WWW.IDROGERIA.PL

 

┬ž 1

Definicje


U¿yte w Regulaminie pojêcia oznaczaj±:
 
1. „Klient” – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieb├¬d┬▒c┬▒ osob┬▒ prawn┬▒, kt├│rej przepisy szczeg├│lne przyznaj┬▒ zdolno┬Â├Ž prawn┬▒,dokonuj┬▒ca zakup├│w w Sklepie Internetowym;
2. „Kodeks Cywilny” – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz.U.Nr 16, poz. 93 ze zm.);
3. „Konsument” – osoba fizyczna dokonuj┬▒ca zakup├│w w Sklepie Internetowym niezwi┬▒zanych bezpo┬Ârednio z jej dzia┬│alno┬Âci┬▒ gospodarcz┬▒ lub zawodow┬▒, w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego;
4. „Sklep Internetowy” (lub „Sklep”) – serwis internetowy dost├¬pny pod adresem www.idrogeria.pl, za po┬Ârednictwem kt├│rego Klient mo┬┐e dokonywa├Ž zakup├│w;
5. „Przedsi├¬biorca” – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadaj┬▒ca osobowo┬Âci prawnej, kt├│rej ustawa przyznaje zdolno┬Â├Ž prawn┬▒,prowadz┬▒ca we w┬│asnym rozumieniu dzia┬│alno┬Â├Ž gospodarcz┬▒ lub zawodow┬▒, w rozumieniu art. 431 Kodeksu cywilnego;
6. „Towar” – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;
7. „Umowa sprzeda┬┐y” – umowa sprzeda┬┐y Towar├│w zawarta pomi├¬dzy
F.H. Redom Cosmetics Erwin Jakubaszek z siedzib┬▒ w Warszawie prowadz┬▒cym Sklep pod adresem: www.idrogeria.pl, a Klientem, kt├│ra zostaje zawarta z wykorzystaniem niniejszego serwisu internetowego Sklepu.

8.  „Ustawa o prawach konsument├│w” - ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 poz.827)

9.. „Ustawa o ┬Âwiadczeniu us┬│ug drog┬▒ elektroniczn┬▒” –ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o ┬Âwiadczeniu us┬│ug drog┬▒ elektroniczn┬▒ (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
10. „Zam├│wienie” – o┬Âwiadczenie woli Klienta, zmierzaj┬▒ce bezpo┬Ârednio do zawarcia Umowy sprzeda┬┐y, okre┬Âlaj┬▒ce w szczeg├│lno┬Âci rodzaj i liczb├¬ Towaru prezentowanego na stronach internetowych Sklepu.


┬ž 2

Postanowienia og├│lne

1.    Regulamin okre┬Âla zasady zamawiania Towar├│w ze Sklepu Internetowego pod adresem www.idrogeria.pl;

2.    Regulamin zosta┬│ wydany na podstawie art. 8 Ustawy o┬Âwiadczeniu us┬│ug drog┬▒ elektroniczn┬▒;

3.    Podmiotem prowadz┬▒cym niniejszy Sklep Internetowy jest

F.H. Redom Cosmetics Erwin Jakubaszek
ul. Przasnyska 6B, 01-756 Warszawa
NIP: 5251011245
REGON: 012317816
tel. 00 48 22 398 21 26
e-mail: sklep@idrogeria.pl


4.    Tre┬Â├Ž stron internetowych Sklepu oraz inne informacje zawarte w Sklepie Internetowym nale┬┐y traktowa├Ž jako zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego;

5.    Prezentowane w Sklepie Internetowym Towary nie stanowi┬▒ oferty sprzeda┬┐y w rozumieniu przepis├│w Kodeksu cywilnego.

6.    Sk┬│adaj┬▒c zam├│wienie w Sklepie Internetowym Klient sk┬│ada jednocze┬Ânie ofert├¬ zakupu interesuj┬▒cego go Towaru.

7.    W celu poprawnego korzystania z niniejszego serwisu,zalecane jest, by sprz├¬t i system informatyczny Klienta spe┬│nia┬│ co najmniej nast├¬puj┬▒ce wymagania techniczne:
a) Przegl┬▒darka Internet Explorer w wersji MSIE 8.x lub nowszej, Firefox w wersji 7.x lub nowszej, Chrome 15.x,
b) minimalna rozdzielczo┬Â├Ž ekranu 1024 x 768 pikseli

8.     Wszystkie ceny podawane w Sklepie s┬▒ cenami wyra┬┐onymi w walucie polskiej i zawieraj┬▒ nale┬┐ny podatek od towar├│w i us┬│ug.Wi┬▒┬┐┬▒ca jest cena z chwili sk┬│adania zam├│wienia przez Klienta.

9.    Do zakupu w Sklepie uprawnione s┬▒ wy┬│┬▒cznie osoby pe┬│noletnie.

10.    Niniejszy Regulamin dost├¬pny jest na stronie internetowej Sklepu pod adresem: www.idrogeria.pl, gdzie Klienci mog┬▒ zapozna├Ž si├¬ z jego tre┬Âci┬▒ jak r├│wnie┬┐ pobra├Ž jego wersj├¬ elektroniczn┬▒ lub sporz┬▒dzi├Ž jego wydruk.

┬ž 3

Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego


1.    Istnieje mo┬┐liwo┬Â├Ž dokonywania zakup├│w w Sklepie Internetowym poprzez rejestracj├¬ Klienta jako u┬┐ytkownika w systemie, jak r├│wnie┬┐ poprzez z┬│o┬┐enie jednorazowego zam├│wienia bez procedury rejestracyjnej.

2.    Rejestracja nast├¬puje poprzez wype┬│nienie i przes┬│anie(zaakceptowanie) formularza rejestracyjnego na stronach internetowych Sklepu.

3.    Warunkiem rejestracji jest zaakceptowanie Regulaminu Sklepu Internetowego, podanie danych osobowych Klienta, kt├│re s┬▒ wskazane jako dane obowi┬▒zkowe oraz zgoda na ich przechowywanie i przetwarzanie na cele zwi┬▒zane z realizacj┬▒ zam├│wienia sk┬│adanego przez Klienta. Zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych okre┬Âlone s┬▒ w ┬ž 10 niniejszego Regulaminu.

4.    Sklep mo┬┐e usun┬▒├Ž zarejestrowane konto Klienta w sytuacji,gdy Klient:
a)    Poda┬│ przy rejestracji dane nieprawdziwe, wprowadzaj┬▒ce w b┬│┬▒d lub naruszaj┬▒ce prawa os├│b trzecich;
b)    Dopu┬Âci┬│ si├¬ za po┬Ârednictwem Sklepu Internetowe go naruszenia d├│br os├│b trzecich;
c)    U┬┐ywa serwisu Sklepu Internetowego niezgodnie z prawem lub dobrymi obyczajami;

5.    W celu zapewnienie bezpiecze├▒stwa przekazu komunikat├│w i przechowywania danych uzyskanych w zwi┬▒zku ze ┬Âwiadczonymi w ramach niniejszego serwisu us┬│ugami, Sklep Internetowy podejmuje ┬Ârodki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagro┬┐enia bezpiecze├▒stwa ┬Âwiadczonych us┬│ug, w szczeg├│lno┬Âci ┬Ârodki s┬│u┬┐┬▒ce zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesy┬│anych w Internecie;

6.    Rozliczenia transakcji kart┬▒ kredytow┬▒ i e-przelewem przeprowadzane s┬▒ za po┬Ârednictwem Dotpay.pl

┬ž 4

Procedura zawierania umowy sprzeda┬┐y


1.    W celu zawarcia Umowy sprzeda┬┐y za po┬Ârednictwem Sklepu Internetowego nale┬┐y zalogowa├Ž si├¬ w serwisie oraz dokona├Ž wyboru towaru,podejmuj┬▒c kolejne czynno┬Âci techniczne w oparciu o wy┬Âwietlane Klientowi komunikaty oraz informacje dost├¬pne na stronie. W sytuacji, gdy Klient wybierze opcj├¬ zakupu bez rejestracji, konieczne b├¬dzie dokonanie wyboru towaru a nast├¬pnie podejmowanie kolejnych czynno┬Âci technicznych w oparciu o wy┬Âwietlane Klientowi komunikaty oraz informacje dost├¬pne na stronie.

2.    Wyb├│r zamawianych Towar├│w przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do wirtualnego koszyka zakup├│w;

3.    W trakcie procedury sk┬│adania Zam├│wienia – do momentu naci┬Âni├¬cia przycisku „P┬│ac├¬” – Klient ma mo┬┐liwo┬Â├Ž technicznej modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu nale┬┐y kierowa├Ž si├¬ wy┬Âwietlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dost├¬pnymi na stronie.

4.    Po podaniu przez Klienta wszystkich niezb├¬dnych danych,wy┬Âwietlone zostanie podsumowanie z┬│o┬┐onego Zam├│wienia, kt├│re zawiera┬│o b├¬dzie informacje dotycz┬▒ce:
a)    przedmiotu zam├│wienia,
b)    jednostkowej oraz ┬│┬▒cznej ceny zamawianych produkt├│w
c)    koszt├│w dostawy do Klienta,
d)    wybranej metody p┬│atno┬Âci,
e)    wybranego sposobu dostawy,
f)    czasu dostawy,

5.    W celu wys┬│ania Zam├│wienia konieczne jest dokonanie akceptacji tre┬Âci Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowi┬▒zkowe oraz naci┬Âni├¬cie przycisku „Zamawiam”.

6.    Z┬│o┬┐enie przez Klienta Zam├│wienia w spos├│b wy┬┐ej opisany stanowi o┬Âwiadczenie woli zawarcia ze Sklepem Umowy sprzeda┬┐y

7.     Po z┬│o┬┐eniu Zam├│wienia, Klient otrzymuje wiadomo┬Â├Ž e-mail zawieraj┬▒c┬▒ potwierdzenie z┬│o┬┐enia Zam├│wienia oraz wszystkich istotnych jego element├│w.

8.    Umow├¬ traktuje si├¬ za zawart┬▒ z momentem otrzymania przez Klienta wiadomo┬Âci e-mail, o kt├│rej mowa w ust├¬pie poprzednim.

9.    Umowa sprzeda┬┐y zawierana jest w j├¬zyku polskim, o tre┬Âci zgodnej z niniejszym Regulaminem.

┬ž 5
Dostawa Towar├│w


1.    Dostawa Towar├│w jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej  i dokonywana jest na adres wskazany przez Klienta w trakcie sk┬│adania Zam├│wienia.

2.    Dostawa zam├│wionych Towar├│w odbywa si├¬ wed┬│ug wyboru Klienta w drodze przesy┬│ki kurierskiej. Koszty dostawy zostan┬▒ wskazane w czasie sk┬│adania Zam├│wienia. Istnieje mo┬┐liwo┬Â├Ž odbioru osobistego w plac├│wce firmy pod adresem:

F.H.Redom Cosmetics
Erwin Jakubaszek
ul. Przasnyska 6B
01-756 Warszawa


3.    Dostawa realizowana jest niezw┬│ocznie, nie p├│┬╝niej ni┬┐ w terminie do 5 dni roboczych licz┬▒c od dnia wys┬│ania przez Klienta Zam├│wienia. W przypadku Zam├│wie├▒ z opcj┬▒ zap┬│aty z g├│ry, dostawa realizowana b├¬dzie niezw┬│ocznie po otrzymaniu zap┬│aty za towar wraz z kosztami jego wysy┬│ki.

4.    W wypadku, gdyby okaza┬│o si├¬, ┬┐e w danej chwili brak by┬│o Towaru, co do kt├│rego Klient z┬│o┬┐y┬│ Zam├│wienie, Sklep poinformuje o tym fakcie Klienta jak r├│wnie┬┐ wska┬┐e przewidywany termin, w jakim Zam├│wienie b├¬dzie mog┬│o by├Ž zrealizowane. Do Klienta b├¬dzie nale┬┐a┬│a decyzja co do wyra┬┐enia zgody na przesuni├¬cie terminu realizacji zam├│wienia b┬▒d┬╝ co do rezygnacji z Zam├│wienia.Je┬┐eli Klient dokona┬│ przedp┬│aty za towar, Sklep zobowi┬▒zuje si├¬ do niezw┬│ocznego zwrotu nale┬┐nych mu kwot.

5.    Zam├│wienia mog┬▒ by├Ž sk┬│adane przez ca┬│┬▒ dob├¬. Zam├│wienia z┬│o┬┐one po godz. 14.00 oraz w soboty, niedziele i ┬Âwi├¬ta rozpatrywane b├¬d┬▒ nast├¬pnego dnia roboczego.

6.    Podczas odbioru przesy┬│ki przez Klienta nale┬┐y sprawdzi├Ž kompletno┬Â├Ž zawarto┬Âci przesy┬│ki i w przypadku stwierdzenia uszkodzenia mechanicznego lub niekompletno┬Âci zawarto┬Âci przesy┬│ki, Klient zobowi┬▒zany jest spisa├Ž protok├│┬│ szkody w obecno┬Âci kuriera. Protok├│┬│ musi by├Ž sporz┬▒dzony w dw├│ch jednobrzmi┬▒cych egzemplarzach i podpisany przez kuriera i Klienta.

7.    Wraz z Towarem Klient otrzymuje odpis Regulaminu obowi┬▒zuj┬▒cy w dacie sk┬│adania Zam├│wienia, formularz odst┬▒pienia od umowy(dotyczy Klient├│w b├¬d┬▒cych Konsumentami) oraz paragon lub faktur├¬ VAT.

┬ž 6
Metody p┬│atno┬Âci


Klient ma mo┬┐liwo┬Â├Ž dokonania zap┬│aty za zam├│wione Towary w nast├¬puj┬▒cych formach:
a)    przelewem na numer rachunku bankowego Sklepu Internetowego: Alior Bank w Warszawie numer konta bankowego: 89249000050000460096126406
b)    elektronicznym przelewem (e-przelew) za po┬Ârednictwem systemu DotPay
c)    kart┬▒ kredytow┬▒ za po┬Ârednictwem systemu Dotpay
d)    wnosz┬▒c op┬│at├¬ za pobraniem u kuriera, przy czym wi┬▒┬┐e si├¬ to z dodatkow┬▒ op┬│at┬▒ w kwocie 3z┬│ (trzy z┬│otych) wliczonej w koszt transakcji.                                                                       ┬ž7

Uprawnienie do odst┬▒pienia od Umowy sprzeda┬┐y1. Zgodnie z przepisami Ustawy o prawach konsumenta,
Konsumentowi przys³uguje prawo odst±pienia od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni. Bieg terminu do odst±pienia od umowy rozpoczyna siê:

a) dla umowy, w wykonaniu kt├│rej Sprzedawca wydaje Towar, b├¬d┬▒c zobowi┬▒zany do przeniesienia jego w┬│asno┬Âci - od obj├¬cia Towaru w posiadanie przez Konsumenta lub wskazan┬▒ przez niego osob├¬ trzeci┬▒ inn┬▒ ni┬┐ przewo┬╝nik, a w przypadku umowy, kt├│ra: 
b) obejmuje wiele Towar├│w, kt├│re s┬▒ dostarczane osobno, partiami lub w cz├¬┬Âciach - od obj├¬cia w posiadanie ostatniego Towaru,partii lub cz├¬┬Âci, 

2. O┬Âwiadczenie o odst┬▒pieniu, o kt├│rym mowa w ust├¬pie poprzednim, nale┬┐y wys┬│a├Ž na adres Sklepu Internetowego, przy czym dla zachowania terminu wystarczaj┬▒ce jest nadanie korespondencji w ostatnim dniu 14dniowego terminu. Wz├│r o┬Âwiadczenia o odst┬▒pieniu od umowy stanowi za┬│┬▒cznik do niniejszego regulaminu i jest dost├¬pny na ko├▒cu jego tre┬Âci.

3. W przypadku odst┬▒pienia od umowy zawartej na odleg┬│o┬Â├Ž, umowa jest uwa┬┐ana za niezawart┬▒. To, co strony ┬Âwiadczy┬│y, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym. Sklep Internetowy dokona zwrotu zap┬│aconej ceny Towaru niezw┬│ocznie, a konsument jest zobowi┬▒zany do niezw┬│ocznego zwrotu zakupionego towaru.

4. Je┬┐eli Sklep nie zaproponowa┬│, ┬┐e sam odbierze rzecz od Konsumenta, mo┬┐e wstrzyma├Ž si├¬ ze zwrotem p┬│atno┬Âci otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odes┬│ania, w zale┬┐no┬Âci od tego,kt├│re zdarzenie nast┬▒pi wcze┬Âniej.

 5. Je┬┐eli Konsument wybra┬│ spos├│b dostarczenia Towaru inny ni┬┐ najta├▒szy zwyk┬│y spos├│b dostarczenia oferowany przez Sklep, Sklep nie jest zobowi┬▒zany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych koszt├│w. 

6. Konsument ma obowi┬▒zek zwr├│ci├Ž Towar Sklepowi lub przekaza├Ž go osobie upowa┬┐nionej przez Sklep do odbioru niezw┬│ocznie, jednak nie p├│┬╝niej ni┬┐ 14 dni od dnia, w kt├│rym odst┬▒pi┬│ od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odes┬│anie Towaru przed jego up┬│ywem.Konsument ponosi tylko bezpo┬Ârednie koszty zwrotu Towaru. 
7. Konsument ponosi odpowiedzialno┬Â├Ž za zmniejszenie warto┬Âci Towaru b├¬d┬▒ce wynikiem korzystania z niego w spos├│b wykraczaj┬▒cy poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru. 

8. Zwracany przez Klienta Towar powinien zosta├Ž opakowany w odpowiedni spos├│b, zapewniaj┬▒cy brak uszkodze├▒ przesy┬│ki w trakcie transportu. Sklep sugeruje przy tym aby w miar├¬ mo┬┐liwo┬Âci towar zwracany przez Klienta by┬│ zapakowany w opakowanie fabryczne.

9. Koszt opakowania i odes┬│ania towaru ponosi Klient.

10. Sklep nie przyjmuje ┬┐adnych przesy┬│ek wysy┬│anych za pobraniem.
┬ž 8

Reklamacje dotycz┬▒ce Towar├│w


 
1. Je┬┐eli Towar ma wady fizyczne lub prawne Konsument ma prawo do z┬│o┬┐enia reklamacji w ci┬▒gu 2 (dw├│ch) lat od daty wydania mu Towaru.

2. Zg┬│oszenie reklamacyjne, powinno zawiera├Ž opis reklamacji oraz dokument potwierdzaj┬▒cy nabycie reklamowanego Towaru w Sklepie (kopia faktury, paragonu, potwierdzenie przelewu z rachunku bankowego, etc.).

3. Sklep Internetowy w ci┬▒gu 14 (czterna┬Âcie)dni kalendarzowych ustosunkuje si├¬ do reklamacji Konsumenta i powiadomi go o sposobie dalszego post├¬powania. 

4. W przypadku uznania reklamacji Sklep Internetowy wymieni reklamowany Towar na pe┬│nowarto┬Âciowy lub je┬┐eli wymiana nie b├¬dzie mo┬┐liwa zwr├│ci nale┬┐no┬Â├Ž za reklamowany Towar wraz z kosztami zwi┬▒zanymi z odes┬│aniem reklamowanego Towaru w ci┬▒gu 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji. 

5. Po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji Sklep odsy┬│a pe┬│nowarto┬Âciowy Towar na sw├│j koszt na adres podany przez Konsumenta.

6. Konsument ma mo┬┐liwo┬Â├Ž skorzystania z poza s┬▒dowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszcze├▒ przed Sta┬│ym Polubownym S┬▒dem Konsumenckim przy Wojew├│dzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Warszawie. Informacje o sposobie dost├¬pu do ww. trybu i procedur rozstrzygania spor├│w, znajduj┬▒ si├¬ pod nast├¬puj┬▒cym adresem: www.uokik.gov.pl,w zak┬│adce ÔÇ×Rozstrzyganie spor├│w konsumenckichÔÇŁ. 

7. Wy³±czone s± roszczenia z tytu³u rêkojmi w przypadku Klientów bêd±cych Przedsiêbiorcami.┬ž 9

Reklamacje w zakresie ┬Âwiadczenia us┬│ug drog┬▒ elektroniczn┬▒


 
1.    Sklep Internetowy podejmuje dzia┬│ania w celu zapewnienia w pe┬│ni poprawnego dzia┬│ania serwisu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowi┬▒zuje si├¬ usun┬▒├Ž w rozs┬▒dnym terminie wszelkie nieprawid┬│owo┬Âci zg┬│oszone przez Klient├│w.
2.    W wypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawid┬│owo┬Âci w funkcjonowaniu serwisu, prosimy o niezw┬│oczne powiadomienie Sklepu Internetowego o ich stwierdzeniu.
3.     Nieprawid┬│owo┬Âci zwi┬▒zane z funkcjonowaniem serwisu mo┬┐na zg┬│asza├Ž pisemnie na adres Sklepu Internetowego lub mailowo.
4.     W reklamacji prosimy o podanie swojego imienia i nazwiska, adresu do korespondencji (lub adresu elektronicznego), rodzaj i dat├¬ wyst┬▒pienia nieprawid┬│owo┬Âci zwi┬▒zanej z funkcjonowaniem Sklepu.
5.    Sklep Internetowy zobowi┬▒zuje si├¬ do rozpatrzenia ka┬┐dej reklamacji zg┬│aszanej w trybie opisanym w ust├¬pach niniejszego paragrafu w terminie do 14 dni, a gdyby to nie by┬│o mo┬┐liwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.┬ž 10

Ochrona danych osobowych1.    Dane uzyskane przy sk┬│adaniu Zam├│wienia b├¬d┬▒ przetwarzane w celu realizacji umowy, z zachowaniem wymog├│w bezpiecze├▒stwa danych okre┬Âlonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. - o ochronie danych osobowych.Dane te b├¬d┬▒ wykorzystywane w celu ewidencji sprzeda┬┐y i kontaktu z Klientem wy┬│┬▒cznie przez Sklep Internetowy w zwi┬▒zku ze z┬│o┬┐onym Zam├│wieniem;
2.    Sklep Internetowy nie udost├¬pnia danych osobowych Klient├│w podmiotom trzecim w celu ich przetwarzania i wykorzystywania w jakimkolwiek celu. Nabywca dysponuje prawem wgl┬▒du do swoich danych oraz prawem ich aktualizacji i poprawiania. Aby wykorzysta├Ž powy┬┐sze uprawnienia lub w przypadku w┬▒tpliwo┬Âci prosimy o kontakt ze Sklepem Internetowym telefonicznie,listownie lub e-mailowo.
┬ž 11

Postanowienia ko├▒cowe1.    Sklep Internetowy do┬│o┬┐y┬│ wszelkich stara├▒, aby prezentowane na stronie internetowej informacje by┬│y zgodne z rzeczywistymi ich parametrami i jak najbardziej aktualne. Wszelkie w┬▒tpliwo┬Âci prosimy wyja┬Ânia├Ž kontaktuj┬▒c si├¬ ze Sklepem.
2.    Przy sk┬│adaniu zam├│wienia Klient wyra┬┐a jednocze┬Ânie zgod├¬ na postanowienia niniejszego Regulaminu oraz w wypadku Konsumenta potwierdza fakt zapoznania go z prawem odst┬▒pienia od umowy wynikaj┬▒cego z obowi┬▒zuj┬▒cych przepis├│w.
3.    Rozstrzyganie ewentualnych spor├│w powsta┬│ych pomi├¬dzy Sklepem Internetowym a Klientem, kt├│ry jest Konsumentem, zostaje poddane s┬▒dom w┬│a┬Âciwym zgodnie z postanowieniami w┬│a┬Âciwych przepis├│w Kodeksu post├¬powania cywilnego.
4.    Rozstrzyganie ewentualnych spor├│w powsta┬│ych pomi├¬dzy Sklepem Internetowym a Klientem, kt├│ry nie jest Konsumentem, zostaje poddane s┬▒dom w┬│a┬Âciwym dla siedziby Sklepu Internetowego.
5.    Ewentualne zmiany w niniejszym Regulaminie nie b├¬d┬▒ znajdowa┬│y zastosowania do Zam├│wie├▒ ju┬┐ z┬│o┬┐onych, do kt├│rych zastosowanie znajd┬▒ postanowienia obowi┬▒zuj┬▒ce w dacie sk┬│adania Zam├│wienia. Wersje Regulaminu z zaznaczeniem okresu ich obowi┬▒zywania b├¬d┬▒ publikowane na stronach internetowych Sklepu.

KONTAKT
KONTO BANKOWE
GODZINY OTWARCIA
F.H. Redom Cosmetics Erwin Jakubaszek
Przasnyska 6B
01-756 Warszawa - ¯oliborz
tel: 22 398 21 26
kom. +48 516 030 222
e-mail sklep@idrogeria.pl

12023722    redom-online2

Alior Bank 209110 o/Warszawa
89249000050000460096126406
Pon-Pt  6:00-21:00
Sobota  6:00-14:00
ODBIËR OSOBISTY
Zakupione towary odbierasz w siedzibie firmy pod adresem:
Przasnyska 6B, 01-756 Warszawa - ¯oliborz
Od poniedzia│ku do pi▒tku w godzinach 7.00 - 21.00
w soboty w godzinach 7.00 - 14.00
KOSZTY PRZESYúKI
Kurier 15z│
Pobranie 18z│
IDROGERIA.PL
Nasi partnerzy
IloŠ produktˇw w ofercie : 5591 ,IloŠ u┐ytkownikˇw online: 25
Copyright 2013 Redom Cosmetics, All rights reserved | Powered by Qshop.com.pl
Numer telefonu
+48 516 030 222
Nasza firma jest czynna:
Pon-Pt  6:00-21:00
Sobota  6:00-14:00