Kontakt       +48 516 030 222,  +48 22 398 21 26
   Twoje konto       Kliknij tutaj aby siŕ zalogowaŠ         
Produkt zosta│ dodany do ulubionych - kliknij tutaj aby otworzyŠ ulubione
Produkt zosta│ usuniŕty z ulubionych
Wybrany produkt zosta│ dodany do koszyka
Wybrany produkt zosta│ usuniŕty z koszyka

INFORMACJE

Polityka prywatnoÂci

1. Osoba korzystaj┬▒ca z serwisu iDrogeria.pl pozostaje anonimowa do momentu, kiedy nie zdecyduje si├¬ ujawni├Ž swojej to┬┐samo┬Âci.


2. Informacje wysy┬│ane na adres poczty elektronicznej autora serwisu lub za pomoc┬▒ formularzy, znajduj┬▒cych si├¬ w serwisie iDrogeria.pl, mog┬▒ zosta├Ž opublikowane w serwisie z wy┬│┬▒czeniem informacji zawieraj┬▒cych klauzul├¬ *nie do publikacji*.


3. Zgodnie z ustaw┬▒ z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U.Z 1997r. Nr 133, poz. 883) serwis iDrogeria.pl nie przetwarza danych osobowych.


4. Serwis iDrogeria.pl nie udostêpnia ¿adnych informacji osobom trzecim o u¿ytkownikach serwisu.


5. Informacje pochodz±ce z wszelkiego rodzaju ankiet znajduj±cych siê w serwisie s± gromadzone i analizowane.
Dotyczy to przede wszystkim danych o nazwach domen, z kt├│rych ┬│┬▒cz┬▒ si├¬ u┬┐ytkownicy serwisu, ilo┬Âci ods┬│on stron, ilo┬Âci wizyt i s┬│u┬┐┬▒ ulepszeniu merytorycznej zawarto┬Âci serwisu.


6. Nie ponosimy odpowiedzialno┬Âci za polityk├¬ prywatno┬Âci serwis├│w, do kt├│rych bezpo┬Ârednie linki znalaz┬│y si├¬ na naszych stronach. Nie ujawniamy adres├│w poczty elektronicznej. Te, kt├│re posiadamy w zwi┬▒zku z adresowan┬▒ do nas korespondencj┬▒, wykorzystujemy wy┬│┬▒cznie w celu udzielenia ewentualnej odpowiedzi lub, gdy zosta┬│y zebrane za pomoc┬▒ formularzy, dostarczenia subskrybentom Newslettera.


7. W celu zmiany lub usuni├¬cia swoich danych, nale┬┐y skorzysta├Ž z formularza Newslettera znajduj┬▒cego si├¬ na g┬│├│wnej stronie serwisu lub poinformowa├Ž nas o tym korzystaj┬▒c z formularza kontakt├│w.

Polityka prywatno┬Âci cookies

Niniejsza Polityka Prywatno┬Âci okre┬Âla zasady przechowywania i dost├¬pu do informacji na urz┬▒dzeniach U┬┐ytkownika za pomoc┬▒ plik├│w Cookies, s┬│u┬┐┬▒cych do realizacji us┬│ug ┬Âwiadczonych drog┬▒ elektroniczn┬▒ ┬┐┬▒danych przez U┬┐ytkownika

I. Definicje podstawowe
1. Cookies - Cookies to niewielkie ÔÇśpliki, zapisywane przez Twoj┬▒ przegl┬▒dark├¬ internetow┬▒. Dzi├¬ki cookies strona www pami├¬ta Twoje preferencje np: dotycz┬▒ce przegl┬▒dania zawarto┬Âci. Pliki cookie nie pozwalaj┬▒ na identyfikcj├¬ Twoich danych osobowych. Pliki cookie nie maj┬▒ wp┬│ywu na Twoje oprogramowanie ani sprz├¬t.
2. Strona www - oznacza stronê www któr± ogl±dasz pod obecnym adresem www.
3. Urz±dzenie - oznacza elektroniczne urz±dzenie które s³u¿y do uzyskania dostêpu do strony internetowej.
4. U┬┐ytkownik - oznacza podmiot, na rzecz kt├│rego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mog┬▒ by├Ž ┬Âwiadczone us┬│ugi drog┬▒ elektroniczn┬▒ lub z kt├│rym zawarta mo┬┐e by├Ž Umowa o ┬Âwiadczenie us┬│ug drog┬▒ elektroniczn┬▒.
5. Administrator - oznacza administratora Strony www ,kt├│ry ┬Âwiadczy us┬│ugi drog┬▒ elektroniczn┬▒ oraz przechowuje i uzyskuje dost├¬p do informacji w urz┬▒dzeniach U┬┐ytkownika.

II. Rodzaje stosowanych Cookies

1. Stosowane przez Administratora Cookies s┬▒ bezpieczne dla Urz┬▒dze├▒ U┬┐ytkownika. Nie jest mo┬┐liwe przedostanie si├¬ do Urz┬▒dzenia jakichkolwiek wirus├│w lub innego z┬│o┬Âliwego oprogramowania. Pliki te pozwalaj┬▒ zidentyfikowa├Ž oprogramowanie wykorzystywane przez U┬┐ytkownika i dostosowa├Ž Stron├¬ www indywidualnie ka┬┐demu U┬┐ytkownikowi. Cookies zawieraj┬▒ niezb├¬dne dane takie jak : adres www strony, czas przechowywania na Urz┬▒dzeniu oraz przypisan┬▒ warto┬Â├Ž potrzebn┬▒ do dzia┬│ania strony www.
2. Administrator wykorzystuje nastêpuj±ce typy plików Cookies:
a) Cookies sesyjne: s± zlokalizowane na Urz±dzeniu U¿ytkownika i pozostaj± tam do momentu wy³±czenia przegl±darki internetowej. Zapisane w tych plikach Cookies informacje s± po wy³±czeniu przegl±darki usuwane z pamiêci Urz±dzenia.
b) Cookies trwa³e: s± zlokalizowane na Urz±dzeniu U¿ytkownika i pozostaj± tam do momentu ich skasowania. Wy³±czenie przegl±darki internetowej lub wy³±czenie Urz±dzenia nie powoduje ich trwa³ego usuniêcia.
3. Cookies sesyjne oraz Cookies trwa┬│e nie umo┬┐liwiaj┬▒ pobierania danych osobowych ani informacji poufnych z Urz┬▒dzenia U┬┐ytkownika.
4. U┬┐ytkownik ma mo┬┐liwo┬Â├Ž wy┬│┬▒czenia dost├¬pu Strony www do plik├│w cookies na swoim Urz┬▒dzeniu.
5. Wy³±czenie dostêpu Strony www do plików cookies spowoduje, ¿e korzystanie ze Strony www bêdzie mo¿liwe z wy³±czeniem funkcji, które wymagaj± do poprawnej pracy istnienia plików cookies (np: Rejestracja, Logowanie).

III. Cel stosowania Cookies
1. Administrator wykorzystuje pliki Cookies w celu Uwierzytelniania U┬┐ytkownika na Stronie www co umo┬┐liwia :
a) Wgl┬▒d U┬┐ytkownika we w┬│asne dane osobowe zgromadzone w bazie danych
b) Ewentualne przeprowadzenie transakcji zakupu danego towaru lub us┬│ugi
2. Administrator wykorzystuje Cookies pochodz┬▒ce od serwis├│w trzecich w nast├¬puj┬▒cych celach: a) Zbieranie og├│lnych i anonimowych danych statycznych za po┬Ârednictwem narz├¬dzi analitycznych nale┬┐┬▒cych do firmy Google. Administratorem danych jest Google Inc z siedzib┬▒ w USA

III. Prawa U┬┐ytkownika

1. U┬┐ytkownik mo┬┐e w ka┬┐dej chwili i w ka┬┐dym czasie samodzielnie zmienia├Ž ustawienia dotycz┬▒ce przechowywania plik├│w Cookies przez przegl┬▒dark├¬ internetow┬▒ s┬│u┬┐┬▒c┬▒ do przegl┬▒dania zawarto┬Âci Strony www. Informacje szczeg├│┬│owe o mo┬┐liwo┬Âci i sposobie w┬│┬▒czania lub wy┬│┬▒czania obs┬│ugi Cookies dost├¬pne s┬▒ w ustawieniach przegl┬▒darki.
2. U┬┐ytkownik ma prawo w ka┬┐dej chwili usun┬▒├Ž pliki Cookies wykorzystuj┬▒ce do tego dost├¬pne opcje w przegl┬▒darce internetowej.

KONTAKT
KONTO BANKOWE
GODZINY OTWARCIA
F.H. Redom Cosmetics Erwin Jakubaszek
Przasnyska 6B
01-756 Warszawa - ¯oliborz
tel: 22 398 21 26
kom. +48 516 030 222
e-mail sklep@idrogeria.pl

12023722    redom-online2

Alior Bank 209110 o/Warszawa
89249000050000460096126406
Pon-Pt  6:00-21:00
Sobota  6:00-14:00
ODBIËR OSOBISTY
Zakupione towary odbierasz w siedzibie firmy pod adresem:
Przasnyska 6B, 01-756 Warszawa - ¯oliborz
Od poniedzia│ku do pi▒tku w godzinach 7.00 - 21.00
w soboty w godzinach 7.00 - 14.00
KOSZTY PRZESYúKI
Kurier 15z│
Pobranie 18z│
IDROGERIA.PL
Nasi partnerzy
IloŠ produktˇw w ofercie : 5591 ,IloŠ u┐ytkownikˇw online: 23
Copyright 2013 Redom Cosmetics, All rights reserved | Powered by Qshop.com.pl
Numer telefonu
+48 516 030 222
Nasza firma jest czynna:
Pon-Pt  6:00-21:00
Sobota  6:00-14:00