Kontakt       +48 516 030 222,  +48 22 398 21 26
   Twoje konto       Kliknij tutaj aby si zalogowa         
Produkt zosta dodany do ulubionych - kliknij tutaj aby otworzy ulubione
Produkt zosta usunity z ulubionych
Wybrany produkt zosta dodany do koszyka
Wybrany produkt zosta usunity z koszyka
Jeste tutaj: Strona gwna

INFORMACJE

O sklepie

Perfumeria internetowa - Redom Cosmetics

Szanowni Pañstwo,

Redom Cosmetics to hurtownia stacjonarna i internetowa. Firma powsta³a w 1991 roku i oferta obejmowa³a wy³±cznie chemiê gospodarcz± i kosmetyki. W 2005 roku, kiedy to zosta³ do³±czony drugi cz³on w nazwie firmy tworz±c firmê Redom Cosmetics, du¿y nak³ad pracy skierowali¶my w kierunku kosmetyczno - perfumeryjnym, jednak¿e chemia gospodarcza by³a i jest naszym atutem.

Firma Redom Cosmetics prowadzi sprzeda¿ na podstawie wpisu do ewidencji dzia³alno¶ci gospodarczej pod nr 220338 wydanej przez Zarz±d Dzielnicy ¯oliborz m. st. Warszawy.

Siedziba hurtowni i perfumerii internetowej oraz magazyn sprzeda¿owy znajduje siê w Warszawie na ¯oliborzu przy ulicy Przasnyska 6 B. Oferowane produkty s± oryginalne i najwy¿szej jako¶ci. W obecnym czasie mo¿emy Pañstwu zaoferowaæ ponad 14 000 referencji, które staramy siê utrzymaæ w ci±g³ej sprzeda¿y.

Perfumeria internetowa firmy Redom Cosmetics powsta³a 2006 roku. ¦wiadczymy sprzeda¿ internetow± w sklepie na domenie http://idrogeria.pl. Perfumeria internetowa od pocz±tku dzia³alno¶ci jako cel nadrzêdny postawili¶my sobie d±¿enie do zapewnienia naszym Klientom pe³nej satysfakcji ze ¶wiadczonych us³ug. Stale wzrastaj±ca liczba Klientów ¶wiadczy o tym, i¿ jeste¶my godnym zaufania partnerem.

W naszej szerokiej ofercie asortymentowej znajduj± siê produkty wszystkich wa¿nych i znanych marek na naszym rynku, jak i nowo¶ci pojawiaj±ce siê w Polsce. Dla wymagaj±cych Klientów nasza oferta zawiera równie¿ produkty importowane z UE przez nasz± firmê, które mo¿na kupiæ wy³±cznie u nas.
Od 2012
roku nasza firma rozpoczê³a now± formê dzia³alno¶ci "Evita Jacht". Na szlaku Wielkich Jezior Mazurskich w miejscowo¶ci Gi¿ycko w najwiêkszym porcie ¶ródl±dowym Ekomarina w Polsce wynajmujemy du¿e komfortowe jachty ¿aglowe i motorowe. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy na stronê - http://evita-jacht.pl.

GOR¡CO ZAPRASZAMY DO KORZYSTANIA Z NASZEJ PERFUMERII INTERNETOWEJ
ORAZ BEZPO¦REDNIO Z HURTOWNI PERFUM I KOSMETYKÓW


 !!!UWAGA!!!
W okresie wakacji tj.01-07-2016 do 31-08-2016.
 
PERFUMERIA W SOBOTY BÊDZIE ZAMKNIÊTA. 
Za utrudnienie przepraszamy.

 Hurtownia
jest czynna od poniedzia³ku do pi±tku w godz.:
600- 2100 sobota w godz.: 600- 1400.
 Perfumeria internetowa jest czynna od poniedzia³ku do pi±tku w godz.: 800- 1500.

 


Sprzeda internetowa prowadzona przez:
F.H. Redom Cosmetics Erwin Jakubaszek
Przasnyska 6B
01-756 Warszawa - ¯oliborz

NIP    5251011245
NIP EU    PL5251011245
Regon    012317816
E-mail    sklep@idrogeria.pl
Gadu-gadu    12023722
Skype    redom-online2
Numer telefonu    +48 516 030 222
Nazwa banku    Alior Bank 209110 o/Warszawa
Numer konta    89249000050000460096126406
Nasza firma jest czynna:
Pon-Pt  6:00-21:00
Sobota  6:00-14:00

KONTAKT
KONTO BANKOWE
GODZINY OTWARCIA
F.H. Redom Cosmetics Erwin Jakubaszek
Przasnyska 6B
01-756 Warszawa - ¯oliborz
tel: 22 398 21 26
kom. +48 516 030 222
e-mail sklep@idrogeria.pl

12023722    redom-online2

Alior Bank 209110 o/Warszawa
89249000050000460096126406
Pon-Pt  6:00-21:00
Sobota  6:00-14:00
ODBIR OSOBISTY
Zakupione towary odbierasz w siedzibie firmy pod adresem:
Przasnyska 6B, 01-756 Warszawa - ¯oliborz
Od poniedziaku do pitku w godzinach 7.00 - 21.00
w soboty w godzinach 7.00 - 14.00
KOSZTY PRZESYKI
Kurier 15z
Pobranie 18z
IDROGERIA.PL
Nasi partnerzy
Ilo produktw w ofercie : 5591 ,Ilo uytkownikw online: 22
Copyright 2013 Redom Cosmetics, All rights reserved | Powered by Qshop.com.pl
Numer telefonu
+48 516 030 222
Nasza firma jest czynna:
Pon-Pt  6:00-21:00
Sobota  6:00-14:00