Produkt został usunięty z ulubionych
Wybrany produkt został dodany do koszyka
Wybrany produkt został usunięty z koszyka
(0)
Opcje
Regulamin sklepu iDrogeria.pl

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO DZIAŁAJĄCEGO

POD ADRESEM WWW.IDROGERIA.PL

 

§ 1

Definicje


Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
 
1. „Klient” – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną,dokonująca zakupów w Sklepie Internetowym;
2. „Kodeks Cywilny” – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz.U.Nr 16, poz. 93 ze zm.);
3. „Konsument” – osoba fizyczna dokonująca zakupów w Sklepie Internetowym niezwiązanych bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego;
4. „Sklep Internetowy” (lub „Sklep”) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.idrogeria.pl, za pośrednictwem którego Klient może dokonywać zakupów;
5. „Przedsiębiorca” – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną,prowadząca we własnym rozumieniu działalność gospodarczą lub zawodową, w rozumieniu art. 431 Kodeksu cywilnego;
6. „Towar” – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;
7. „Umowa sprzedaży” – umowa sprzedaży Towarów zawarta pomiędzy
F.H. Redom Cosmetics Erwin Jakubaszek z siedzibą w Warszawie prowadzącym Sklep pod adresem: www.idrogeria.pl, a Klientem, która zostaje zawarta z wykorzystaniem niniejszego serwisu internetowego Sklepu.

8.  „Ustawa o prawach konsumentów” - ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 poz.827)

9.. „Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną” –ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
10. „Zamówienie” – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru prezentowanego na stronach internetowych Sklepu.


§ 2

Postanowienia ogólne

1.    Regulamin określa zasady zamawiania Towarów ze Sklepu Internetowego pod adresem www.idrogeria.pl;

2.    Regulamin został wydany na podstawie art. 8 Ustawy oświadczeniu usług drogą elektroniczną;

3.    Podmiotem prowadzącym niniejszy Sklep Internetowy jest

F.H. Redom Cosmetics Erwin Jakubaszek
ul. Przasnyska 6B, 01-756 Warszawa
NIP: 5251011245
REGON: 012317816
tel. 00 48 22 398 21 26
e-mail: sklep@idrogeria.pl


4.    Treść stron internetowych Sklepu oraz inne informacje zawarte w Sklepie Internetowym należy traktować jako zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego;

5.    Prezentowane w Sklepie Internetowym Towary nie stanowią oferty sprzedaży w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

6.    Składając zamówienie w Sklepie Internetowym Klient składa jednocześnie ofertę zakupu interesującego go Towaru.

7.    W celu poprawnego korzystania z niniejszego serwisu,zalecane jest, by sprzęt i system informatyczny Klienta spełniał co najmniej następujące wymagania techniczne:
a) Przeglądarka Internet Explorer w wersji MSIE 8.x lub nowszej, Firefox w wersji 7.x lub nowszej, Chrome 15.x,
b) minimalna rozdzielczość ekranu 1024 x 768 pikseli

8.     Wszystkie ceny podawane w Sklepie są cenami wyrażonymi w walucie polskiej i zawierają należny podatek od towarów i usług.Wiążąca jest cena z chwili składania zamówienia przez Klienta.

9.    Do zakupu w Sklepie uprawnione są wyłącznie osoby pełnoletnie.

10.    Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Sklepu pod adresem: www.idrogeria.pl, gdzie Klienci mogą zapoznać się z jego treścią jak również pobrać jego wersję elektroniczną lub sporządzić jego wydruk.

§ 3

Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego


1.    Istnieje możliwość dokonywania zakupów w Sklepie Internetowym poprzez rejestrację Klienta jako użytkownika w systemie, jak również poprzez złożenie jednorazowego zamówienia bez procedury rejestracyjnej.

2.    Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i przesłanie(zaakceptowanie) formularza rejestracyjnego na stronach internetowych Sklepu.

3.    Warunkiem rejestracji jest zaakceptowanie Regulaminu Sklepu Internetowego, podanie danych osobowych Klienta, które są wskazane jako dane obowiązkowe oraz zgoda na ich przechowywanie i przetwarzanie na cele związane z realizacją zamówienia składanego przez Klienta. Zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych określone są w § 10 niniejszego Regulaminu.

4.    Sklep może usunąć zarejestrowane konto Klienta w sytuacji,gdy Klient:
a)    Podał przy rejestracji dane nieprawdziwe, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich;
b)    Dopuścił się za pośrednictwem Sklepu Internetowe go naruszenia dóbr osób trzecich;
c)    Używa serwisu Sklepu Internetowego niezgodnie z prawem lub dobrymi obyczajami;

5.    W celu zapewnienie bezpieczeństwa przekazu komunikatów i przechowywania danych uzyskanych w związku ze świadczonymi w ramach niniejszego serwisu usługami, Sklep Internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie;

6.    Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Dotpay.pl

§ 4

Procedura zawierania umowy sprzedaży


1.    W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego należy zalogować się w serwisie oraz dokonać wyboru towaru,podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie. W sytuacji, gdy Klient wybierze opcję zakupu bez rejestracji, konieczne będzie dokonanie wyboru towaru a następnie podejmowanie kolejnych czynności technicznych w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

2.    Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do wirtualnego koszyka zakupów;

3.    W trakcie procedury składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Płacę” – Klient ma możliwość technicznej modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

4.    Po podaniu przez Klienta wszystkich niezbędnych danych,wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia, które zawierało będzie informacje dotyczące:
a)    przedmiotu zamówienia,
b)    jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów
c)    kosztów dostawy do Klienta,
d)    wybranej metody płatności,
e)    wybranego sposobu dostawy,
f)    czasu dostawy,

5.    W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Zamawiam”.

6.    Złożenie przez Klienta Zamówienia w sposób wyżej opisany stanowi oświadczenie woli zawarcia ze Sklepem Umowy sprzedaży

7.     Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zawierającą potwierdzenie złożenia Zamówienia oraz wszystkich istotnych jego elementów.

8.    Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w ustępie poprzednim.

9.    Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z niniejszym Regulaminem.

§ 5
Dostawa Towarów


1.    Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej  i dokonywana jest na adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

2.    Dostawa zamówionych Towarów odbywa się według wyboru Klienta w drodze przesyłki kurierskiej. Koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia. Istnieje możliwość odbioru osobistego w placówce firmy pod adresem:

F.H.Redom Cosmetics
Erwin Jakubaszek
ul. Przasnyska 6B
01-756 Warszawa


3.    Dostawa realizowana jest niezwłocznie, nie później niż w terminie do 5 dni roboczych licząc od dnia wysłania przez Klienta Zamówienia. W przypadku Zamówień z opcją zapłaty z góry, dostawa realizowana będzie niezwłocznie po otrzymaniu zapłaty za towar wraz z kosztami jego wysyłki.

4.    W wypadku, gdyby okazało się, że w danej chwili brak było Towaru, co do którego Klient złożył Zamówienie, Sklep poinformuje o tym fakcie Klienta jak również wskaże przewidywany termin, w jakim Zamówienie będzie mogło być zrealizowane. Do Klienta będzie należała decyzja co do wyrażenia zgody na przesunięcie terminu realizacji zamówienia bądź co do rezygnacji z Zamówienia.Jeżeli Klient dokonał przedpłaty za towar, Sklep zobowiązuje się do niezwłocznego zwrotu należnych mu kwot.

5.    Zamówienia mogą być składane przez całą dobę. Zamówienia złożone po godz. 14.00 oraz w soboty, niedziele i święta rozpatrywane będą następnego dnia roboczego.

6.    Podczas odbioru przesyłki przez Klienta należy sprawdzić kompletność zawartości przesyłki i w przypadku stwierdzenia uszkodzenia mechanicznego lub niekompletności zawartości przesyłki, Klient zobowiązany jest spisać protokół szkody w obecności kuriera. Protokół musi być sporządzony w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach i podpisany przez kuriera i Klienta.

7.    Wraz z Towarem Klient otrzymuje odpis Regulaminu obowiązujący w dacie składania Zamówienia, formularz odstąpienia od umowy(dotyczy Klientów będących Konsumentami) oraz paragon lub fakturę VAT.

§ 6
Metody płatności


Klient ma możliwość dokonania zapłaty za zamówione Towary w następujących formach:
a)    przelewem na numer rachunku bankowego Sklepu Internetowego: Alior Bank w Warszawie numer konta bankowego: 89249000050000460096126406
b)    elektronicznym przelewem (e-przelew) za pośrednictwem systemu DotPay
c)    kartą kredytową za pośrednictwem systemu Dotpay
d)    wnosząc opłatę za pobraniem u kuriera, przy czym wiąże się to z dodatkową opłatą w kwocie 3zł (trzy złotych) wliczonej w koszt transakcji.                                                                       §7

Uprawnienie do odstąpienia od Umowy sprzedaży1. Zgodnie z przepisami Ustawy o prawach konsumenta,
Konsumentowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:

a) dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje Towar, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności - od objęcia Towaru w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która: 
b) obejmuje wiele Towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach - od objęcia w posiadanie ostatniego Towaru,partii lub części, 

2. Oświadczenie o odstąpieniu, o którym mowa w ustępie poprzednim, należy wysłać na adres Sklepu Internetowego, przy czym dla zachowania terminu wystarczające jest nadanie korespondencji w ostatnim dniu 14dniowego terminu. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy stanowi załącznik do niniejszego regulaminu i jest dostępny na końcu jego treści.

3. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym. Sklep Internetowy dokona zwrotu zapłaconej ceny Towaru niezwłocznie, a konsument jest zobowiązany do niezwłocznego zwrotu zakupionego towaru.

4. Jeżeli Sklep nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego,które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 5. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep, Sklep nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. 

6. Konsument ma obowiązek zwrócić Towar Sklepowi lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sklep do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem.Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru. 
7. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru. 

8. Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu. Sklep sugeruje przy tym aby w miarę możliwości towar zwracany przez Klienta był zapakowany w opakowanie fabryczne.

9. Koszt opakowania i odesłania towaru ponosi Klient.

10. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek wysyłanych za pobraniem.
§ 8

Reklamacje dotyczące Towarów


 
1. Jeżeli Towar ma wady fizyczne lub prawne Konsument ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 2 (dwóch) lat od daty wydania mu Towaru.

2. Zgłoszenie reklamacyjne, powinno zawierać opis reklamacji oraz dokument potwierdzający nabycie reklamowanego Towaru w Sklepie (kopia faktury, paragonu, potwierdzenie przelewu z rachunku bankowego, etc.).

3. Sklep Internetowy w ciągu 14 (czternaście)dni kalendarzowych ustosunkuje się do reklamacji Konsumenta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania. 

4. W przypadku uznania reklamacji Sklep Internetowy wymieni reklamowany Towar na pełnowartościowy lub jeżeli wymiana nie będzie możliwa zwróci należność za reklamowany Towar wraz z kosztami związanymi z odesłaniem reklamowanego Towaru w ciągu 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji. 

5. Po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji Sklep odsyła pełnowartościowy Towar na swój koszt na adres podany przez Konsumenta.

6. Konsument ma możliwość skorzystania z poza sądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Warszawie. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl,w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”. 

7. Wyłączone są roszczenia z tytułu rękojmi w przypadku Klientów będących Przedsiębiorcami.§ 9

Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną


 
1.    Sklep Internetowy podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania serwisu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
2.    W wypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości w funkcjonowaniu serwisu, prosimy o niezwłoczne powiadomienie Sklepu Internetowego o ich stwierdzeniu.
3.     Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem serwisu można zgłaszać pisemnie na adres Sklepu Internetowego lub mailowo.
4.     W reklamacji prosimy o podanie swojego imienia i nazwiska, adresu do korespondencji (lub adresu elektronicznego), rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.
5.    Sklep Internetowy zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji zgłaszanej w trybie opisanym w ustępach niniejszego paragrafu w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.§ 10

Ochrona danych osobowych1.    Dane uzyskane przy składaniu Zamówienia będą przetwarzane w celu realizacji umowy, z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa danych określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. - o ochronie danych osobowych.Dane te będą wykorzystywane w celu ewidencji sprzedaży i kontaktu z Klientem wyłącznie przez Sklep Internetowy w związku ze złożonym Zamówieniem;
2.    Sklep Internetowy nie udostępnia danych osobowych Klientów podmiotom trzecim w celu ich przetwarzania i wykorzystywania w jakimkolwiek celu. Nabywca dysponuje prawem wglądu do swoich danych oraz prawem ich aktualizacji i poprawiania. Aby wykorzystać powyższe uprawnienia lub w przypadku wątpliwości prosimy o kontakt ze Sklepem Internetowym telefonicznie,listownie lub e-mailowo.
§ 11

Postanowienia końcowe1.    Sklep Internetowy dołożył wszelkich starań, aby prezentowane na stronie internetowej informacje były zgodne z rzeczywistymi ich parametrami i jak najbardziej aktualne. Wszelkie wątpliwości prosimy wyjaśniać kontaktując się ze Sklepem.
2.    Przy składaniu zamówienia Klient wyraża jednocześnie zgodę na postanowienia niniejszego Regulaminu oraz w wypadku Konsumenta potwierdza fakt zapoznania go z prawem odstąpienia od umowy wynikającego z obowiązujących przepisów.
3.    Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sklepem Internetowym a Klientem, który jest Konsumentem, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
4.    Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sklepem Internetowym a Klientem, który nie jest Konsumentem, zostaje poddane sądom właściwym dla siedziby Sklepu Internetowego.
5.    Ewentualne zmiany w niniejszym Regulaminie nie będą znajdowały zastosowania do Zamówień już złożonych, do których zastosowanie znajdą postanowienia obowiązujące w dacie składania Zamówienia. Wersje Regulaminu z zaznaczeniem okresu ich obowiązywania będą publikowane na stronach internetowych Sklepu.
Nasze super produkty
Wybierz coś dla siebie
LACOSTE RED NEW POUR HOMME WODA TOALETOWA 125 ML
182,00 zł
NAOMI CAMPBELL CAT DELUXE AT NIGHT WODA TOALETOWA 15 ML
47,00 zł
CALVIN KLEIN EUPHORIA WODA PERFUMOWANA 100 ML SPRAY + BALSAM DO CIAŁA 100 ML
215,00 zł
- 13 %
WHITE GLO PASTA DO ZĘBÓW COFFE&TEA NA PRZEBARWIENIA 100 ML
16,20 zł
WHITE GLO PASTA DO ZĘBÓW ZIOŁOWA 100 ML
13,00 zł
CALVIN KLEIN ETERNITY MEN WODA TOALETOWA 100 ML + DEZODORANT 150 ML SPRAY
155,00 zł
NAOMI CAMPBELL QUEEN OF GOLD WOMEN WODA TOALETOWA 15 ML + ŻEL POD PRYSZNIC 50 ML
55,00 zł
CHLOé NOMADE WODA PERFUMOWANA 75ML+ MINIATURAKA WODA PERFUMOWANA 5ML + BALSAM DO CIAŁA 100ML
339,00 zł
- 10 %
LACOSTE POUR FEMME WODA PERFUMOWANA 50 ML SPRAY+ BALSAM DO CIAŁA 50 ML
215,00 zł
- 10 %
Sprawdź nasze promocje
Sprawdź nasze wszystkie promocje na nasz sprzęt
O naszym sklepie
Sprawdź co oferujemy
Perfumeria internetowa - Redom CosmeticsSzanowni Klienci,. Perfumeria internetowa Redom Cosmetics zajmuje się sprzedażą perfum i kosmetyków w sieci. Oferowane produkty o statusie "dostępny" posiadamy na magazynie w hurtowni samoobsługowej w Warszawie na Żoliborzu. W nowym magazynie o powierzchni 800 m2 mogą Państwo zaopatrzyć się w produkty selektywne, perfumy oraz kosmetyki wielu światowych projektantów mody. Zajmujemy się również sprzedażą chemii gospodarczej, dużej gamy środków czystościowych oraz artykułów gospodarstwa domowego. Klientów zainteresowanych zakupami hurtowymi zapraszamy do naszej siedziby na ul. Przasnyską 6 B, wejście C (niedaleko centrum handlowego Arkadia) lub na stronę http://hurtownia-perfumy.pl. . Uwaga!!! Tylko u Nas perfumy i kosmetyki kupisz od ręki.
Jak do nas trafić?
Sprawdź jak do nas trafić